Nordjyllands Historiske Museum

 
Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.
På 14 udstillingssteder præsenterer vi dig for "Nærværende Historie"
 

Nordjyllands Historiske Museum • Algade 48 • 9000 Aalborg • Tlf. +45 9931 7400

16. december 2016

REGAN Vest gøres klar til publikum

njm

 

Inden bunkeren kan åbne for publikum venter flere års tilretning af anlægget

Siden REGAN Vest i al hemmelig blev bygget i 1960’erne under den kolde krig, har anlægget været omgærdet af mystik, men nu er der endelig udsigt til, at de 5000 kvadratmeter helt unik Danmarkshistorie kan åbne for publikum. Inden da venter der dog flere års intenst arbejde med at klargøre anlægget og de omkringliggende arealer - et arbejde, som Nordjyllands Historiske Museum allerede har indledt.

Med finanslovens vedtagelse torsdag 15. december vil REGAN Vest i løbet af kort tid formelt blive overdraget fra Forsvarsministeriet til Nordjyllands Historiske Museum, som ifølge finanslovsforligt får et årligt driftstilskud på 2,6 mio. kr. til REGAN Vest de næste fire år. På et pressemøde i anlægget fredag forklarede museet om det store arbejde, man nu glæder sig meget til at gå ombord i, inden man i 2020 kan slå dørene op for publikum.

Det er planen at bygge et 400 m2 stort velkomstcenter, som skal rumme udstillinger om den kolde krig, ankomstfaciliteter og butik. Den gule murermestervilla, der ligger ud til vejen og tidligere var bolig for den tilsynsførende i REGAN Vest, indrettes i 1960-70’er stil og kan besøges som en tidslomme og blandt andet bruges som pausezone, madpakkerum m.m. Det sidste, der skal etableres uden for anlægget, er adgangsveje, stier og parkeringsfaciliteter.

Nede i selve anlægget skal der arbejdes meget med bl.a. klimasikring, brand- og redningsveje, alarmer og kommunikation, adgangsforhold for gangbesværede og kørestolsbrugere samt etableres en skoletjeneste.
Nordjyllands Historiske Museum anslår, at der alt i alt skal bruges omkring 100 mio. kroner, og arbejdet med fondsansøgninger er allerede gået i gang.

Anlægsarbejderne er på mange måder komplicerede – udenfor fordi de skal spille ind med naturfredningen i området, og indenfor dels fordi anlægget er fredet, og dels fordi det ikke er bygget efter almindelige standarder. Det er blandt andet derfor, der vil gå nogle år, før anlægget kan åbnes for publikum.

Forarbejdet

Nordjyllands Historiske Museum gennemførte allerede i 2015 en analyse, der mundede ud i en forretningsplan, som fastlagde retningslinjerne og definerede de opgaver, der ligger forud for en kommende åbning. Derudover har museet de senere år indsamlet beretninger, foretaget registreringer og på andre måder arbejdet med anlægget og dets historie og har således opbygget en solid faglig viden på området.

”Så selv om den opgave, vi står over for nu, er både stor og tidskrævende, er vi velforberedte på den kommende proces, som vi glæder os meget til endelig at gå i gang med”, understreger direktøren for Nordjyllands Historiske Museum, Lars Nørbach.

De kommende års arbejde

REGAN Vest står på mange måder fuldstændigt, som da det stod færdigbygget i 1968. Møbler, inventar, installationer osv. er langt hen af vejen identiske med de oprindelige, og det giver stedet en helt egen og unik autencitet, der gør, at ingen går uberørt fra et besøg i REGAN Vest.

Netop autenciteten - samt stedets særegne arkitektur med meget få udgange - gør en klargøring af REGAN Vest til en spændende, men også tidskrævende opgave, der endvidere skal tage hensyn til bygnings-fredningen. Tilretningerne skal nemlig ske så varsomt, at de ikke skæmmer bygningen, men samtidig skal de naturligvis leve op til moderne krav til sikkerhed og publikumskomfort. Ombygningen vil omfatte en række forhold:
Sikring – brand, klima og tyveri
På den mere tekniske side venter en række ombygninger med henblik på klima-, tyveri- og brandsikring. Anlægget skal klimasikres, så komforten for de mange besøgende er i orden, og ikke mindst så de mange genstande på stedet sikres mod fugtskader.
Genstandene skal dog ikke alene sikres mod fugt, men også mod tyveri. En stor del af oplevelsen i REGAN Vest er, at alt lige fra stempler med tekster som ”Hemmelig” og ”NATO Confidential” til køkkengrej, møbler og brevpapir står frit fremme, som om alle lige kom tilbage til arbejde efter en frokostpause. Den oplevelse skal bibeholdes ved en åbning, men det stiller store krav til både valg af og indførelse af sikringsløsninger. Endelig ligger der en stor opgave i at sikre anlægget, så det lever op til moderne beredskabskrav. Der skal etableres sikre kommunikationslinjer fra jordoverfladen og ned i det underjordiske anlæg, og hele anlægget skal brandsikres – igen på måder, som ikke skæmmer stedets oprindelige udseende.

Tilgængelighed

Som det er nu, er det næsten umuligt at besøge anlægget som gangbesværet. Det vil næppe være muligt at sikre lige adgang for alle, men med etablering af lift mellem etager og ved opgange, kan der sikres adgang for de fleste.

Skoletjeneste

Museet ønsker at ombygge en lille del af anlægget til et skoletjenesteområde – et såkaldt ”Mini-REGAN Vest” – hvor elever fra folkeskolens udskoling samt ungdomsuddannelserne med udgangspunkt i øvelsesmateriale fra den Kolde Krig kan prøve at lede landet gennem en krise. Der er en række ens soverum, hvoraf nogle kan tages ud og bruges hertil, men sådanne ombygninger kræver stadig fredningsmyndighedernes tilladelse.

Formidling

Ud over ombygningerne i selve anlægget venter der et større arbejde med at udvikle de forskellige tilbud til publikum.
Selve anlægget og dets historie vil blive formidlet gennem indlevende rundvisninger, for REGAN Vest er med sin særlige stemning i sig selv et fantastisk sted til formidling af den frygt og alvor, der prægede den Kolde Krig.
Som udflytningsanlæg for regeringen er det samtidig også det oplagte sted til formidling af den lidt bredere historie om de planer, man lagde i forsøget på dels at redde befolkningen gennem en krig, dels at sikre demokratiet og Danmark som suveræn stat, hvis den Kolde Krig var blevet ”varm”. Sat lidt på spidsen kan man sige, at hvis REGAN Vest faldt, så faldt Danmark, og befolkningens skæbne ville være lagt i hænderne på fremmede magter. Nordjyllands Historiske Museum vil med etableringen af et velkomstcenter skabe plads til udstilling og formidling af denne bredere historie, der vil bygge på resultaterne af museets forskning på området.
Endelig skal der udvikles planer for undervisningstilbud, events, webformidling, ligesom den gule maskinmesterbolig, der også er omfattet af fredningen, skal ombygges til ”velkomststed” i tresser-stil, der på en legende måde spiller sammen med den øvrige formidling og sikrer en helstøbt oplevelse for publikum.

Lokalplaner

Men inden alt det ovenstående kan gå i gang, skal der i samarbejde med Rebild Kommune, som REGAN Vest ligger i, udformes nye lokalplaner for området, så adgangsforhold, nyt velkomstcenter osv. kan etableres i godkendte rammer. Alene dette arbejde kan – inkl. høringsfrister – tage det meste af et år, inden man så kan indhente byggetilladelser, udskrive arkitektkonkurrence osv.

”For publikum kan det umiddelbart virke som en meget lang ventetid, men den foranalyse, vi udarbejdede i 2015, og som mundede ud i en forretningsplan for åbning af REGAN Vest, viser tydeligt, at der venter os nogle travle, men også ekstremt spændende år”, siger Lars Nørbach og understreger endnu en gang, at museet glæder sig meget til at komme i gang.

 

 

18. november 2016

REGAN Vest med i finanslovsforlig

Nu mangler kun en endelig vedtagelse af finansloven, før arbejdet med at åbne kold-krigs-bunkeren for offentligheden kan gå i gang.

Vi understreger, at det ikke er muligt at komme ned i anlægget nu.

I det netop indgåede finanslovsforlig står REGAN Vest til et årligt driftstilskud på 2,6 mio. kr. fra staten, og dermed er Nordjyllands Historiske Museum rykket endnu et skridt nærmere en endelig bekræftelse på, at der bliver penge til at drive stedet som museum. Det eneste, der nu mangler, er en endelige vedtagelse af finansloven, og det sker formentlig ved en tredjebehandling i Folketinget inden jul.

Forude venter mellem tre og fire års arbejde med at klargøre anlægget, før publikum kan lukkes ind – et arbejde, Nordjyllands Historiske Museum glæder sig meget til.

”En bedre julegave kan man næsten ikke ønske sig. Vi har arbejdet hen imod det her i mange år, og vi er mere end klar til at gå i gang med sidste – om end omfattende – del af arbejdet, så vi snart kan dele denne unikke oplevelse med et stort publikum fra både ind- og udland”, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach fra Nordjyllands Historiske Museum og tilføjer:

”Der er så mange, der har hjulpet det her på vej og støttet i bestræbelserne på at åbne anlægget for offentligheden, og det er dejligt at se, at vores drømme og planer nu er et skridt tættere på at kunne realiseres. Det er mindre end et halvt år siden, at samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland afsendte en fælles anmodning til regeringen om støtte til REGAN Vest. Og i forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 er projektet blevet støttet af en række gode nordjyske folketingspolitikere. Det er i sandhed hele Nordjyllands projekt, og REGAN Vest bliver en helt unik attraktion for både lokale, nationale og internationale gæster, lige som det bliver et fantastisk tilbud til skoler. Der findes ikke et tilsvarende kold-krigs-anlæg, der står så autentisk noget andet sted i verden”.

REGAN Vest er beliggende i Rebild kommune, som er én af fire kommuner, Nordjyllands Historiske Museum har det museumsfaglige ansvar i, (de øvrige er Aalborg, Jammerbugt og Mariagerfjord). Museet har i flere år arbejdet med registrering af anlægget og dets historie. Man har også udarbejdet en forretningsplan for at drive REGAN Vest som museum, og det er dette arbejde, Nordjyllands Historiske Museum nu kan fortsætte. Museet kan gå videre med fondsansøgninger, for uden generøse tilskud fra fonde og lignende til anlægsarbejderne, går det ikke. Så snart midlerne er sikrede, skal anlægget de kommende år klima- og brandsikres, der skal laves handicapadgang, etableres velkomstcenter, opbygges udstillinger og ikke mindst laves skoletilbud. Det forventes, at REGAN Vest kan åbne for offentligheden i 2020.

Bemærk venligst: REGAN Vest hører lige nu stadig under Beredskabsstyrelsen, og der er ikke adgang til anlægget.

 

 

njm

Hovedindgang

njm

Dronningens soverum

njm

Dagligstue

njm

Cafeteria

njm

Konferencerum

Hvornår åbner REGAN Vest?
Det korte svar er i 2020

Rigtig mange skriver og ringer og spørger, hvornår de kan komme ned og se REGAN Vest – koldkrigsbunkeren, der skulle huse regering og kongehus i tilfælde af en tredje verdenskrig. 
Vi kan sige det meget kort: Der kommer til at gå flere år – desværre.

Vi glæder os over den store interesse, der er for at opleve dette unikke stykke danmarkshistorie, men Nordjyllands Historiske Museum har endnu ikke fået overdraget anlægget, som lige nu stadig hører under Beredskabsstyrelsen.

Men da et årligt driftstilskud på 2,6. mio kr. til at drive anlægget som museum er med i det finanslovsforslag, som i øjeblikket forhandles, håber vi naturligvis snart at få overdraget nøglerne.

Penge fra Rebild Kommune
Rebild Kommune, i hvis område anlægget ligger, har fra 2017 bevilget 500.000 kr. årligt til at klargøre REGAN Vest til åbning for offentligheden. Det arbejder vil tage nogle år, i det vi både skal klima- og brandsikre anlægget og etablere velkomstcenter og udstillinger.

Mens dette arbejde pågår, kan vi desværre ikke tilbyde rundvisninger i anlægget.
Vi forventer at åbne i 2020.

Hvis du klikker i menuen til højre, kan du læse tidligere udsendte pressemeddelelser om REGAN Vest.

 

 

 

 

Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

 

 

Tlf. 99 31 74 00 - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

CVR 23035855 - EAN 5798003745701

 

Copyright (C) 2010 MS.