Nordjyllands Historiske Museum

 
Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.
På 14 udstillingssteder præsenterer vi dig for "Nærværende Historie"
 

Nordjyllands Historiske Museum • Algade 48 • 9000 Aalborg • Tlf. +45 9931 7400

8. august 2017

Arkæologiske udgravninger i Algade

Aalborg Kommune graver i Algade, og arkæologerne fra Nordjyllands historiske Museum kigger med, da der kan føjes nyt til historien om selve byens fødsel.

Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har taget fat på at undersøge Algade i Aalborg midtby i forbindelse med, at Aalborg Kommune skal nedlægge kloakrør. Og det er ikke et tilfældigt sted i Aalborg, der graves. Det er i Aalborgs ældste del, hvor man kender den tidligste bebyggelse.

Vi ved, at Aalborg har rødder helt tilbage til den tidligste vikingetid i 700-800-tallet i den østlige ende af Algade, hvor Salling ligger i dag. Men vi ved ikke, hvordan det ser ud i den vestlige ende ved Budolfi Kirke. Vi håber, at vi i forbindelse med vores arkæologiske undersøgelser kan afklare, om også denne bydel går helt tilbage til samme periode, eller om den først dukker op i denne yngste del af vikingetiden i 1000-tallet. Tidligere undersøgelser har vist, at der i 1000-tallet i hvert fald blev handlet, vævet og lavet metalhåndværk i denne del af Algade.

Vi håber således at få ny viden om selve Aalborgs opståen, mens også spørgsmål om den yngre periode i middelalderen trænger sig på. Således bliver det eksempelvis spændende, om kirkegården ved Budolfi kirke også havde en udstrækning af betydning på den sydlige side af kirke, hvor Algade ligger i dag.

Spændende fund efter få dage

Allerede på de få dage, hvor udgravningen har været i gang, er der fundet rester af et hus fra 1500-tallet, der er fundet spor efter træbelægning af Algade i 1300-tallet – og ikke mindst er der fundet et ringspænde sammen med støberester fra en metalhåndværker. At det blev fundet med støberester giver anledning til at gisne om, at det fundne smykke muligvis er lavet i et værksted i Algade.

Lidt længere nede i jordlagene blev der desuden fundet en sølvmønt, som formentlig stammer fra 1000-tallet.

Både ringspændet og møntet skal nu undersøges nærmere af museets konservatorer, så det kan fastslås om ringspændet er lavet af sølv eller tin samt hvilken mønt, der er tale om.

De spændende fund kan løbende følges på Nordjyllands Historiske Museums Facebookside.

 

Mønt fra Algade   Ringspænde fra Algade

Mønt fra udgravningen i Algade

 

Ringspænde fra udgravningen i Algade

 

 

 

Horsensskatten – sølvmønter dukker op af mulden

Nord for Blenstrup i Himmerland ved landsbyen Horsens fandt de frivillige metaldetektorførere John Kristensen og Henrik Jørgensen før påske en stor mønskat. De første mønter blev fundet af John Kristensen, som derefter straks tog kontakt til museet. Sammen med en arkæolog fra museet har de to detektorførere ved en udgravning i sidste uge undersøgt fundstedet. Ved udgravningen blev området meget minutiøst gennemgået for at sikre, at alle mønterne blev indsamlet, og skatten er nu oppe på 197 stk. sølvmønter.

Museets arkæolog kunne påvise, at skatten var nedlagt i en bygning - et af datidens statelige langhuse med krumme vægge. Bygningen var 6,5 meter bred og har været over 14 meter lang, sandsynligvis op mod 20 meter lang. Da bygningens gavle ligger uden for udgravningsfeltet, kender vi på nuværende tidspunkt ikke den præcise længde på huset. Skatten var gravet ned fire fod til højre for hoveddøren lige op ad væggen. Det tyder endda på at skatten var gemt i et kohorn ved nedlæggelsen.
Ved undersøgelsen blev der også gravet en søgegrøft for at påvise, om der ligger en større vikingebebyggelse ved Horsens. Det gør der, idet der blev fundet yderligere to langhuse og fire grubehuse. Grubehuse var små, nedgravede bygninger, der primært blev brugt til håndværk. De kendes især i ældre vikingetid og er derfor sandsynligvis op imod 200 år ældre end skatten. Udgravningen viser således, at der sandsynligvis har været en bebyggelse i Horsens gennem hele vikingetiden, og muligvis har museet fundet det ældste Horsens.

 

Horsensskatten   Horsensskatten

Et kig ind i hallen, hvor skatten var nedgravet. Den lå nederst til venstre i billedet. Alle de små pinde markerer stolpehuller fra bygningen, og yderst til venstre og højre ses de meget fine rækker af vægstolper, der klart afgrænser bygningen

 

Et af de fundne grubehuse. Grubehusene var små nedgravede hytter primært anvendt til håndværk, især ses der spor efter vævning i grubehusene. Grubehusene ved Horsens er dog ikke udgravet endnu, og deres funktion er derfor stadig ukendt

 

De foreløbige bestemmelser af mønterne viser, at skatten består af danske, tyske og engelske mønter, hvilket er helt almindeligt for tiden. Det var den enkelte mønts lødighed (dvs. sølvværdi) og vægt, der var afgørende ved dens brug, og ikke så meget hvem, der havde forestået prægningen. Derfor er der også mønter fra en lang periode repræsenteret. Af engelske mønter kan nævnes mønter slået af kongerne Ethelred den Rådvilde (978–1013 og 1014–1016) og Edward Bekenderen (1042-1066). En enkelt af de tyske mønter er præget i Køln, mens de danske mønter er slået af kongerne Knud den Store (1018-1035), Hardeknud (1035-1042) og Sven Estridsen (1047-1074). Det er dog kun en håndfuld mønter, der er bestemt, så diversiteten i mønterne bliver sandsynligvis meget større, når alle mønterne er undersøgt af Nationalmuseet. Som et lille kuriosum kan nævnes, at den eneste mønt, som er præget i Aalborg på denne tid, også findes i skatten. Den er slået af Hardeknud og bærer bl.a. i omskriften navnet ”Alabu”, som er det ældste skriftlige vidnesbyrd om Aalborgs bynavn. Det er den yngste mønt, der daterer skattenedlæggelsen, og foreløbigt må skatten dateres til at være nedlagt efter 1074. En sammenligning med andre skattefund peger dog på, at skatten kan være nedlagt allerede i 1060´erne, altså i den tidligste del af middelalderen.

 

Horsensskatten   Horsensskatten

Hardeknud var konge af Danmark fra 1035-1042, han var den eneste konge der slog mønter i Aalborg

 

Rigtig mange af skattens mønter er slået af Svend Estridsen der var konge fra 1047-1074. Denne er formentlig slået i Lund

 

 

 

 

To særbevillinger til dyrkningstruede fortidsminder

Nordjyllands Historiske Museum har netop modtaget hele to bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen fra en særlig pulje til undersøgelse af dyrkningstruede fortidsminder med et særligt videnskabeligt potentiale. Vi har modtaget 95.000 kr. til arkæologiske undersøgelser ved Fjelsted og 212.500 kr. til undersøgelser ved Hornsgård nær Sebbersund.

Det danske land har været dyrket gennem tusindvis af år, og særligt de effektive moderne redskaber er hårde ved de fortidsminder, der ligger skjult i dyrket mark. Slots- og Kulturstyrelsen har derfor en pulje, som de uddeler hvert år til undersøgelse af dyrkningstruede fortidsminder med et særligt videnskabeligt potentiale.

 

Fjeldsted   Hornsgård
Fjeldsted   Hornsgård

 

I år har Nordjyllands Historiske Museum fået 95.000 kr. til undersøgelser ved Fjeldsted ved Mariager og 212.500 kr. til undersøgelser ved Hornsgård nær Sebbersund.

Fra Fjelsted er der gennem de sidste år indleveret adskillige detektorfund fra vikingetiden, og det var disse fund, der var årsag til, at museet startede undersøgelser i området. I 2016 blev der udgravet dele af en lille gravplads fra den ældre del af vikingetiden. I gravene fandtes der glas- og ravperler, jernknive, bæltespænder af jern, mini halvkuglekar af ler og et større skrin holdt sammen af jernkramper (uvis funktion). I en enkelt grav blev der fundet knogler bevaret i form af kraniefragmenter og tandemalje. En anden grav havde svage spor af en plankekiste.

Gravpladsen blev forsøgt afgrænset med supplerende søgegrøfter i forbindelse med undersøgelsen, og man fandt flere jordfæstegrave i den nordøstlige del af området. Det er nogle af disse grave, der skal undersøges i år. Gravene og den samtidige bebyggelse, som også er fundet, er spændende, fordi de giver et fint supplement til kendskabet til vikingetiden ved Mariagerfjord, hvor det ellers er ringborgen Fyrkat, der har domineret billedet. Der er således få registreringer af gravpladser, boplads- eller værkstedspladser omkring Mariagerfjord.

Fjelstedlokaliteten er så småt ved at udvikle sig som en vigtig plads, når vikingetidens samfund skal beskrives i området omkring Mariagerfjord. Med dens mange metalfund fra jernalder og vikingetid og nu også bebyggelse, grubehuse og gravplads fra perioderne ligger der et stort potentiale gemt i pladsen, og det er derfor vigtigt at få alle aspekter med inden især gravene bliver ødelagt af moderne dyrkning. Derfor er museet meget glad for bevillingen på 95.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til nærmere undersøgelser.

Tilsvarende velkommen er bevillingen på 212.500 kr. yderligere undersøgelser ved Hornsgård nær Sebbersund. Her fandt man – ud fra luftfotos i 2008 50 tætliggende grubehuse. Museet har sidenhen gennemført flere mindre undersøgelser på pladsen for at klarlægge karakteren af lokaliteten, som har stor interesse på grund af den korte afstand til handelspladsen ved Sebbersund, der er dateret til vikingetiden.

Ved den sidste undersøgelse fremkom ud over grubehuse fra vikingetiden spredte stolpehuller og resterne efter et ildsted og et par lergulve, som formodes at stamme fra langhuse. På gulvene fandt man flere itubrudte lerkar, der dateres til ca. 200 f. Kr. – den periode, som arkæologerne kalder førromersk jernalder. Velbevarede huse med lergulve er sjældne og noget, vi ellers mest kender fra de såkaldte byhøje, hvor husene er velbevarede, fordi de har været beskyttet af massive affaldslag. De nye huse fra Hornsgård udgør derfor et vigtigt grundlag for sammenligning og videre analyser.
Begge udgravninger vil finde sted efter høst i år.

 

 

 

Tidligere artikler

Langhus og gravhøje fundet ved Støvring

Piloten fra det tyske fly identificeret

Fund fra udgravning i Aalborg udstilles

Fine fund fra Vingårdsgade udstilles

Årets top 10 i arkæologi 2016

Biskoppernes latrin

En middelalderlig ødekirkegård

Kraftig storm hjælper arkæologerne

Arkæologerne finder stenhus i Aalborg

Udgravning i Vingårdsgade

Område ved Sdr. Tranders har gravtyper fra flere historiske perioder

Arkæologer finder gode sild og latriner i Nibe

6 guldmønter fundet i Himmerland

Vikingesmykker fundet ved Mariager

To vældige oldtidshuse i Støvring

En havn i Maren Turis Gade

Maren Turis Gade

Besøg lægen og bliv klogere på fortiden

Fine fund fra vikingetiden midt i Aalborg

500 års gård-historie afdækket i Storvorde

Bronzefund er blevet til guld

Flere spændende fund ved huse i Nibe

Sensationelle fund fra bronzealderen

Fællesgrave fundet midt i Aalborg

Nyt fra udgravningerne på sygehusgrunden i Aalborg Øst

Flammer over Jammerbugten

Udgravningerne ved Universitetshospitalet i Aalborg Øst

En vestjyde i Nordjylland?

Undersøgelserne i forbindelse med Egnsplanvejen syd for Aalborg

Forundersøgelser forud for nyetablering af kloakledning mellem Hobro og Hadsund

Forhistorisk bebyggelse ved Terndrup

Sjælden valkyrie fundet ved Sønder Tranders

En 4000 år gammel flintdolk

Frejlev Møllegård

Museets arkæologer på skattejagt

Udgravning ved Pandrup

Sigsgård ved Jetsmark

Status for udgravningerne på sygehus-grunden i Aalborg Ø

Skagerak 4 - fortsat

2000-årig kvinde udgravet på sygehusgrunden i Aalborg Ø

Skagerak 4 - højspændt arkæologi

Danmarks Oldtid i Landskabet, Fyrkat

Fjernvarmeledning i Himmerland

Jernaldergårde ved Vester Hassing

Universitetshospitalet – Museets hidtil største feltarbejde 

Grusgravens hemmeligheder

Skeletgrave ved Mellemholm

Borremosefæstningen ved Aars renoveret

Halshugning ved Mellemholm?

Arkæologisk undersøgelse i Vesterbro 68

Udgravning omkring Vor Frue kirke i Aalborg, 2011 og 2012

Spændende gravfund ved Visborggård

Rig kvindegrav fra vikingetiden

Middelalderhuse i Korup

Arkæologiske undersøgelser ved Vor Frue Kirke, Aalborg

 

 

 

Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

 

 

Tlf. 99 31 74 00 - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

CVR 23035855 - EAN 5798003745701

 

Copyright (C) 2010 MS.