Arkæologi i Nordjylland

På Nordjyllands Historiske Museum består arbejdet i den arkæologiske afdeling primært i at varetage bestemmelserne i Museumsloven. Dette finder sted i et tæt samspil med de fire storkommuner Jammerbugt, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord, som tilsammen udgør museets arkæologiske ansvarsområde. En stor del af arbejdet består i at servicere borgere, private firmaer og offentlige myndigheder forud for byggerier, anlægsarbejder, skovrejsning og råstofindvinding mv. Afdelingens medarbejdere vurderer ved arkivalsk kontrol og ved forundersøgelser på land og i by sandsynligheden for fund af væsentlige fortidsminder fra den seneste istids afslutning og til og med nyere tid, dvs. fra tidsrummet ca. 13.000 f. Kr. til ca. 1800 e. Kr.

Et fortidsminde kan fx være knogler fra mennesker eller dyr, flint- eller metalredskaber, lerkarskår (potteskår), mørke plamager i råjorden fra fx stolpehuller og grave, rødbrændte plamager fra ildsteder, stenanlæg, konstruktioner af træ samt koncentrationer af trækul og ildpåvirkede sten. I de historiske bykerner består et fortidsminde tillige meget ofte af metertykke kulturlag, der rummer affald og bygningsrester mv. fra menneskelig aktivitet. Kulturlag kan også findes andre steder, f.eks. ved bopladser og i moser.

I talrige tilfælde følges de indledende forundersøgelser op af egentlige udgravninger af de fortidsminder, der ikke kan friholdes for fx byggeaktiviteter eller råstofindvinding, og som derfor er truede af ødelæggelse. Ved udgravningerne dokumenteres fortidens skjulte spor, hustomter og begravelser mv. beskrives, tegnes og indmåles, ligesom materielle levn i form af bl.a. oldsager hjembringes til museet.

Nordjyllands Historiske Museum er et af de ti kulturhistoriske museer i Danmark, der for Slots- og Kulturstyrelsen varetager tilsynet med de fredede fortidsminder. Arkæologienheden arbejder endvidere med bygningsarkæologisk dokumentation af teglstensbygninger og bindingsværkshuse.

Det er afdelingens målsætning at formidle de mange, spektakulære nordjyske fund ikke kun på et regionalt plan, men også i nationale og internationale sammenhænge. Formidlingen foregår dels ved publicering af artikler og monografier og dels ved foredrag og udstillingsvirksomhed.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med arkæologi i Nordjylland, kan museet kontaktes på 9931 7400 eller [email protected]

Slots- og Kulturstyrelsen er landets øverste myndighed inden for arkæologi, og yderligere information om arkæologi kan findes på styrelsens hjemmeside: http://slks.dk

Teksten på denne side er lavet på basis af Slots- og Kulturstyrelsens pjece ”Sikring af fortidsminder ” samt den gældende Museumslov – Lov nr. 473 af 7. juni 2001. Se desuden afsnittet Museumsloven.