Kulturhistoriske rapporter

Når en arkæologisk udgravning er afsluttet, udarbejder Nordjyllands Historiske Museum en udgravningsrapport (den faglige dokumentation) samt en kulturhistorisk rapport til bygherren. Sidstnævnte er en lettilgængelig opsummering af udgravningens vigtigste resultater, og den sætter de arkæologiske resultater ind i en kulturhistorisk sammenhæng.

Nedenfor kan du se kulturhistoriske rapporter udarbejdet af Nordjyllands historiske Museum.

Rapporter fra 2018

Området hvor Bispensgade møder Østerågade, var i middelalderen den nordligste del af byens havneområde, og lå på det sted der kaldtes for byens hoved.

Rapporter fra 2017

Udgravning af en bebyggelse fra slutningen af bronzealderen og begyndelsen af jernalderen i forbindelse med byggeri i Da Vinci parken, Aalborg. Bebyggelsen består af fem-seks langhuse.
Marksystem og hustomt fra yngre bronzealder/ ældre jernalder.
Ved udgravningen af ÅHM 6766, Nr. Tranders Præstegård, Lemvigvej 56, blev et mindre og bopladsområde med to langhuse undersøgt.

Rapporter fra 2016

Skelgrøfter og vejanlæg i Aalborgs østlige udkant, ca. 1000-1500.
Med baggrund i en større arkæologisk forundersøgelse blev dele af en bosættelse fra ældre bronzealder, ældre førromersk jernalder og overgangen mellem romersk jernalder og germansk jernalder arkæologisk udgravet.
Denne kulturhistoriske rapport giver et samlet overblik over museets arkæologiske forundersøgelse og efterfølgende udgravning på en erhvervsgrund i City Syd, Skalborg i Aalborgs sydlige opland.
Åbent aktivitetsområde med brønd og latriner fra 1500-1899-tallet.
Udgravning af gravhøjen Bregnehøj fra ældre bronzealder samt bebyggelsesspor fra yngre bronzealder.
Med baggrund i en arkæologisk forundersøgelse blev en bosættelse fra bronze- eller jernalder og et aktivitetsområde med gruber fra yngre bronzealder og ældre jernalder undersøgt, hvor der skal udstykkes grunde til bolig og erhverv.
I 2015 udgravede Nordjyllands Historiske Museum et 3500 m2 stort område forud for anlæggelse af parcelhuskvarter.
I forbindelse med forundersøgelse af 3,5 km langt elkabeltracé fremkom en brønd fra førromersk jernalder.
Nordjyllands Historiske Museum udgraver sjældent bebyggelse fra middelalderens landsbyer. Men vinteren 2014-15 var en undtagelse, da museet her kunne undersøge Melgård i Storvorde.
Den arkæologiske undersøgelse blev udført i forbindelse med en ombygning af hjørneejendommen Algade 33.
Langhuse med væggrøft fra yngre romersk jernalder / yngre germansk jernalder.
Med baggrund i en arkæologisk forundersøgelse blev en bosættelse, sandsynligvis fra jernalderen, undersøgt hvor en grusgrav skal udvide.
På et 1,5 ha stort udgravningsfelt udgravede Nordjyllands Historiske Museum i sommeren 2015 en spredt bebyggelse fra yngre bondestenalder, og fra yngre bronzealder og førromersk jernalder.
Området omkrig Nibe er rigt på fortidsminder og andre spor af aktiviteter fra gammel tid. Selve Nibe by blev grundlagt i Middelalderen og fik købstadsrettigheder i 1727.

Rapporter fra 2015

Begravelser og rester af bygninger med tilknytning til Vor Frue kirke og kloster samt brostensbelægninger. Middelalder til nyere tid.
Denne kulturhistoriske rapport omhandler den arkæologisk undersøgelse af et 8,5 km langt elkabel-tracé, hvoraf en samlet strækning på 2,6 km blev undersøgt.
I maj 2015 blev der fundet og udgravet en velbevaret hustomt i forbindelse med udvidelsen af en grusgrav ved Gunderup syd for Mariager.
I forbindelse med en renovering af det stående hus fra 1680’erne skulle der lægges gulvisolering der indebar en afgravning af de øverste 30-40 cm kulturlag.
Sløjfede dysser fra yngre stenalder og boplads med langhuse fra yngre bronzealder.
I forbindelse med udvidelse af grusgraven ved Hjedsbækvej 99 mellem Sørup og Suldrup i Himmerland, blev der fundet spor af bebyggelse fra to perioder i oldtiden.
I foråret og sommeren 2013 udførte Aalborg Historiske Museum en arkæologisk undersøgelse i Vesterbro 68. Grunden er beliggende i den centrale del af det nutidige Aalborg.
Med baggrund i to arkæologiske forundersøgelser blev der fundet to områder med bebyggelsesspor fra oldtiden. Områderne ligger umiddelbart ved siden af hinanden.
Arkæologisk udgravning foranlediget af anlæggelse af sommerhusområde.
Den arkæologiske undersøgelse blev udført i forbindelse med en ombygning af hjørneejendommen Algade 33.
Forud for udvidelse af grusgraven ved Ellidshøj blev en stormandsgård fra førromersk jernalder, ca. 300-150 f. Kr. udgravet.
Med baggrund i en større arkæologisk forundersøgelse blev der undersøgt dele af i alt 12 treskibede langhuse fra førromersk til ældre romersk jernalder.
Arealerne der omfattes af de store littorinaflader, hvorigennem Geråen har sit gennemløb, har været befolket lige siden stenalderen.

Rapporter fra 2014

Aalborg er opstået på en lav ler- og sandbanke ved Limfjorden. Banken gennemskæres på stedet af Østerå, der har kunnet benyttes til færdsel og som åhavn, hvorved den har været afgørende for byens placering.
Området omkring Vadum er relativt dårligt belyst rent arkæologisk. I og omkring byen findes kun ganske få registreringer af arkæologiske fund og fortidsminder.
Området syd for Rold Skov har været befolket siden stenalderen. Vi kender således i dag en bred vifte af fortidsminder spredt rundt i området.
Gravhøjen Klostergaarde kendes fra gamle kort, og er opført i et nationalt register over fortidsminder i slutningen af 1800-tallet.
I forbindelse med udvidelsen af en grusgrav ved Nysum udførtes en arkæologiske udgravning af et område, hvor der tidligere var registreret en lille gruppe overpløjede og delvist undersøgte gravhøje kaldet Rishøje.
To udgravninger foretaget i forbindelse med boligudstykning lige vest for Frejlev har givet nyt indblik i en periode, som ellers ikke undersøges ofte – yngre romersk jernalder og starten af ældre germansk jernalder.
I 2009 blev vi på Nordjyllands Historiske Museum bedt om en udtalelse vedrørende arkæologien på et areal lige sydøst for Korup, da Komdrup/St. Arden Maskinstation planlagde at starte indvinding af sand og grus her.
19 fundområder domineret af bebyggelsesspor fra bronzealderen og den ældre jernalder jævnt fordelt på en 23 km lang strækning.
Med baggrund i en arkæologisk forundersøgelse forud for udvidelse af grusgraven blev en bebyggelse fra yngre bronzealder undersøgt.
Forud for byggemodning af et 10 ha stort areal vest for Frejlev foretog Nordjyllands Historiske Museum en større arkæologisk forundersøgelse af dele af arealet i 2012.

Rapporter fra 2013

I forbindelse med etablering af et kabeltrache mellem Gandrup og Vester Hassing i foråret 2012 undersøgtes 11 brandgrave.
Med baggrund i en større arkæologisk forundersøgelse blev dele af en bosættelse fra ældre jernalder undersøgt.
Det berørte areal var udlagt til et staldbyggeri, og en forudgående forundersøgelse af arealet afslørede forhistoriske anlægsspor på arealets østlige del.
Forud for nedlæggelsen af et elkabel mellem Nørre Uttrup og Hvorupgård blev der foretaget en større arkæologisk forundersøgelse af kabeltracéet.
Udgravningen begyndte i januar 2012, hvor museet foretog en forundersøgelse af et areal sydvest for skolen i Hørby Skoleby.
Forud for planlagt udstykning af et ca. 21 ha. stort areal lige syd for Svenstrup foretog museet i efteråret 2010 og 2011 en større forundersøgelse af hele arealet.
Med baggrund i en større arkæologisk forundersøgelse blev fire delområder (D, E, F og G) undersøgt i november-december 2011.
Området omkring Sønder Tranders, Gug og Nørre Tranders i Aalborg øst er i kulturhistorisk sammenhæng særdeles interessant.
Denne kulturhistoriske rapport omhandler udgravningen af bopladsspor fra bronzealderen beliggende ved Glargårde i den nordlige del af Hadsund.

Rapporter fra 2012

Boplads fra overgangen mellem ældre og yngre bronzealder i Rold Skov.
Bebyggelsesspor og brandgrave fra førromersk jernalder.
Undersøgelse af en boplads fra bronzealderen i Mejlby.
Boplads med langhuse, grubehuse og toftehegn fra jernalder og middelalder.
Undersøgelse af et langhus fra bronzealderen.
Med baggrund i en større arkæologisk forundersøgelse blev dele af en bosættelse fra bronze- og jernalderen undersøgt.
Klarup vokser i disse år mod vest, ud på et bakkedrag kaldet Lodsholm. Fra tidligere registreringer og udgravninger kendes fortrinsvist fortidsminder fra stenalderen på bakkedraget.
Området omkring Gug, Sønder Tranders og Nørre Tranders i Aalborg Øst dækker over et kulturhistorisk særdeles interessant landskab.
Med baggrund i en større arkæologisk undersøgelse blev bebyggelse fra flere forskellige perioder af oldtiden undersøgt.
Området omkring Gug, Sønder Tranders og Nørre Tranders i Aalborg Øst dækker over et kulturhistorisk særdeles interessant landskab.

Rapporter fra 2011

Boplads med brønd, aktivitetsområde samt langhuse fra yngre bronzealder.
To bopladser og et lerindvindinsgområde fra yngre bronzealder og ældre jernalder.
En boplads fra bronzealderen ved Mariager Fjord.
Undersøgelse af elkabeltracé med fund fra bronzealder og ældre jernalder.
I efteråret 2011 skulle Aars Fjernvarmeforsyning have nedlagt fjernvarmerør fra Aars til Haverslev og Suldrup, således at disse to byer nu kan forsynes med varme fra Aars.